Saavutettavuusseloste

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin tilavarauspalvelun verkkosivustoa, jonka osoite on https://tilavaraus.hel.fi/ Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. KAUPUNGIN TAVOITE Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA-tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista. DIGIPALVELUN SAAVUTETTAVUUDEN TILA Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein. EI-SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia. Havaitut puutteet Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen: • Kielivalikon kuvaus ruudunlukijalle on pelkkä kielen lyhenne esim. FI (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo) • Kielivalikossa sama ID-tunniste (WCAG 2.1: 4.1.1 Jäsentäminen) • Tyylillisillä elementeillä sama ID-tunniste (WCAG 2.1: 4.1.1 Jäsentäminen) • Henkilömäärä-kentällä on tyhjä nimilappu (WCAG 2.1: 2.4.6 Otsikot ja nimilaput) • Pudotusvalikoiden nimilappu viittaa valikon avaavaan painikkeeseen (WCAG 2.1: 2.4.6 Otsikot ja nimilaput) • Tilan sivun kuvakarusellin kontrollit ovat englanniksi kaikissa kieliversioissa (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli) • Kuvakarusellin painikkeella virheellinen saavutettavuus-attribuutti (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo) Puutteiden korjaus Havaitut puutteet korjataan tekemällä päivityksiä palvelun käyttöliitymäkomponentteihin 30.6.2024 mennessä. Tiedon saanti saavutettavassa muodossa Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN LAATIMINEN Tämä seloste on laadittu 9.6.2023. Saavutettavuuden arviointi Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa. Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu. Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy. Saavutettavuusselosteen päivittäminen Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT Sivuston saavutettavuudesta vastaa: Kaupunginkanslia PL 1 00099 Helsingin kaupunki Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa. SAAVUTETTAVUUDEN OIKEUSSUOJA, TÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELY Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. Valvontaviranomaisen yhteystiedot Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus@avi.fi Puhelinvaihde: 0295 016 000 Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15 HELSINGIN KAUPUNKI JA SAAVUTETTAVUUS Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa. Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjä Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta. SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ Tämän selosteen on hyväksynyt 20.6.2023 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki