Privacy Statement

Rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 23.9.2020 TILANVARAUS- JA TIETOKANTAREKISTERI (Varaamo) 1. REKISTERINPITÄJÄ Rekisterinpitäjä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, joka on delegoinut rekisterinpitäjän tehtävät 27.3.2018, § 71, hallintojohtajalle. 2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Tehtävänimike: Hallintopäällikkö 3. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ Tehtävänimike: Projektipäällikkö, ICT-kehitys Yhteystiedot: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE Käsittelyn tarkoitukset: rekisterin tarkoituksena on varattujen tilojen ajantasaisen luettelon pitäminen ja varausmahdollisuuksien tarjoaminen rekisteröidyille. Käsittelyn oikeusperuste: Oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 b-kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Keskeinen lainsäädäntö: • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) • Tietosuojalaki (1050/2018) 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot sekä varaustiedot. 6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Ei henkilötietojen luovutuksia, ei myöskään EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 7. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT Tiedot säilytetään toimintakauden jälkeen 3 vuotta. 8. HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja Helsingin kaupungin tietojärjestelmästä.